Vragen? Advies? Bel ons op:   +31 (0)20-4222747   

Info

Bestelproces
Adressen en openingstijden winkels

Algemene voorwaarden
Privacy Policy
Verzendkosten
Retouren
Klachten
Veel gestelde vragen


Bestelprocess  

Het bestellingsproces bestaat uit de volgende stappen:

 1. U kiest 1 of meerdere producten op onze website en plaatst deze in het winkelmandje
 2. Vervolgens kiest u voor "Ga door naar afrekenen". Hier ziet u een overzicht van uw bestelling (prijzen zijn inclusief BTW) en kiest u een betaalmethode 
 3. In de laatste stap ziet u een compleet overzicht van de bestelling. Klopt alles? Als u dit bevestigt, wordt uw bestelling doorgestuurd.
 4. Een bevestiging van de bestelling wordt gegeven en per e-mail toegestuurd. 
 5. Zodra De Weldaad de betaling heeft mogen ontvangen, wordt de bestelling zsm verwerkt.
 6. De betaling wordt uitgevoerd via Payment Service Provider ICEPAY

 


Adressen en openingstijden winkels

Adres: Reestraat 1
1016 DM Amsterdam
Tel: +31 (0)20-6270077
E-mail: info@weldaad.com 
Adres: Noordermarkt 35-36
1015 NA Amsterdam 
Tel: 020-4222747
E-mail: info@weldaad.com 
Open: dinsdag tot en met zaterdag 11.00 tot 18.00 uur
Gesloten: zondag en maandag

Open: maandag en zaterdag 09.00 - 18.00 uur.
Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 10.00 - 18.00 uur
Zondag 13.00 - 17.00 uur

 

 


 

Algemene voorwaarden De Weldaad (Algemene Voorwaarden Thuiswinkel)

Download in PDF

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2012. Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie kunt u hierboven als PDF opslaan en printen.

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer 
Artikel 3 - Toepasselijkheid 
Artikel 4 - Het aanbod 
Artikel 5 - De overeenkomst 
Artikel 6 - Herroepingsrecht 
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 
Artikel 9 - De prijs 
Artikel 10 - Conformiteit en garantie 
Artikel 11 - Levering en uitvoering 
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 
Artikel 13 - Betaling 
Artikel 14 - Klachtenregeling 
Artikel 15 - Geschillen 
Artikel 16 - Branchegarantie 
Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 
Artikel 18 - Wijziging van de algemene voorwaarden Thuiswinkel 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Brocante De Weldaad
handelend onder de naam/namen: De Weldaad

Vestigings- & bezoekadres:
Noordermarkt 35-36
1015 NA Amsterdam

Telefoonnummer: 0204222747
Bereikbaarheid:
Vanaf maandag t/m zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 uur
E-mailadres: info@weldaad.com

KvK-nummer: 33242404
Btw-identificatienummer: NL 132208635 B

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

 • de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
 • de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
 • een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten: 

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

Bij levering van diensten: 

1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. 

2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. die snel kunnen bederven of verouderen;
  5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  6. voor losse kranten en tijdschriften;
  7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  3. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

  1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
   • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
   • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
   • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

  1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
  2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
  4. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling

 1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie www.thuiswinkel.org . De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie gestuurd.
 5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 8. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 16 - Branchegarantie

 1. De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 18 - Wijziging van de algemene voorwaarden Thuiswinkel

 1. De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Adres Nederlandse Thuiswinkel Organisatie: Postbus 7001, 6710 CB Ede.

Naar boven


Privacy Policy

De Weldaad respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. De Weldaad zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. De Weldaad gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

 • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Om het winkelen bij De Weldaad zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren. Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.
 • Als u bij De Weldaad een bestelling plaatst bewaren wij uw gegevens op een Secure Server. Eventueel kunt een account aanmaken door een gebruikersnaam en wachtwoord op te geven. Zo hoeft niet bij iedere nieuwe bestelling uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens steeds opnieuw in te vullen.

De Weldaad zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De Weldaad gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij De Weldaad geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van De Weldaad, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Naar boven

Verzendkosten

De Weldaad verstuurt al haar pakketten via PostNL en berekent hiervoor bij een basis (onverzekerde) zending een vast tarief vanaf € 4,50.  Deze kosten zijn inclusief de verzending van het pakket, het verpakkingsmateriaal en de bijbehorende  handelings- en administratiekosten. Bij bestellingen binnen Nederland boven € 25,- is de verzending gratis (m.u.v. meubels). De Weldaad verstuurt geen brievenbuspost omdat zij in dit geval geen garantie kan geven op de levering. Door ieder pakket(je) te voorzien van een unieke verzendcode kunnen wij de zendingen altijd voor u nalopen met track & trace.

Algemene kenmerken Basispakket 
Voor een Basiszending zijn er geen aanvullende diensten mogelijk, zoals handtekening voor ontvangst of Verhoogde Aansprakelijkheid. U krijgt u de service die u van TNT post gewend bent:  twee afleverpogingen, track & trace, burenlevering of drie weken afhaalmogelijkheid op een postvestiging.

Aansprakelijkheid 
Mocht u besluiten uw bestelling als basispakket te laten versturen, dan gebeurt dit onverzekerd. De Weldaad kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van schade of vermissing; de zending vindt in dit geval geheel op eigen risico plaats! Daarom bieden wij u naast  de basisverzending de mogelijkheid om het pakket verzekerd te laten versturen voor een pakketprijs vanaf € 7,95

Algemene kenmerken Zekerpakket 
De verzekerde zending biedt u extra zekerheid. Door de Verhoogde Aansprakelijkheid heeft u bij verlies of beschadiging van het pakket, onder bepaalde voorwaarden, recht op schadevergoeding tot € 500,- Zendingen naar het buitenland worden standaard verzekerd.

Levertijden
De Weldaad verzendt haar producten, die uit voorraad leverbaar zijn, in de regel binnen 3 tot 5 werkdagen. Op de website vermeldt De Weldaad bij een aantal producten afzonderlijk de verwachte levertijd. Uiteraard is dit een indicatie, gebaseerd op het feit dat het artikel bij de fabrikant nog leverbaar is. De Weldaad laat iedere maand een zending vanuit het buitenland richting Nederland komen. U kunt dus geluk hebben en het bestelde product binnen 2 weken in handen hebben, in het andere geval kan het zo zijn dat u vlak na het afsturen van de spullen in het buitenland uw order heeft geplaatst, waardoor u langer op uw bestelling moet wachten. Wij zullen in alle gevallen ons uiterste best doen om u zo snel mogelijk te verblijden met het door u bestelde product. Mocht een product onverhoopt niet meer leverbaar zijn of een langere levertijd hebben, dan zullen wij u daar zo snel mogelijk van op de hoogte brengen.

Verzendkosten meubelen
Wanneer u (klein-)meubelen bestelt, zijn er drie categorieën te onderscheiden: regulier transport, stuksgoederen en palletvervoer. Bij alle mogelijkheden worden de spullen bij u tot aan de voordeur geleverd. De kosten voor dit transport bedragen in NL € 60,00 per pallet en voor de stuksgoederen € 45,00. Wanneer het door u bestelde product bij ons binnenkomt en gecontroleerd is, zullen wij in geval van stuksgoederen of pallettransport u per email of telefoon benaderen om een afspraak te maken voor de levering. Pallets en stuksgoederen kunnen niet in het weekeinde geleverd worden. De dag van levering is altijd onder voorbehoud, omdat we nu eenmaal van veel externe factoren afhankelijk zijn. Wel kunt u op de dag van levering bellen naar:  +31 (0)23 567 72 66 voor een tijdsindicatie.

Naar boven

Retouren

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na levering. 
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons binnen 14 dagen na levering per post, per fax of e-mail op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U dient de goederen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten zo spoedig mogelijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de ontbinding van ons terug. Dit geldt niet voor eventuele extra kosten ten gevolge van uw eigen keuze voor een duurdere leveringswijze dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Het retouradres is: De Weldaad, Noordermarkt 35, 1015 NA Amsterdam

Naar boven 

Klachten

Wij doen onze uiterste best om aan al uw verwachtingen te voldoen. Het kan natuurlijk zijn dat u een klacht heeft over een product of onze dienstverlening. Neem in dat geval contact met ons op via support @ weldaad.com. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een reactie van ons, in ieder geval uiterlijk binnen 5 werkdagen. En binnen 14 dagen kunt u een inhoudelijke reactie van ons verwachten, waarmee we hopen dat uw klacht opgelost is. 

Naar boven 


 

Veel gestelde vragen

Wat moet ik doen als ik een klacht heb?
Wij doen onze uiterste best om aan alle verwachtingen te voldoen. Het kan natuurlijk zijn dat u een klacht heeft over een product of onze dienstverlening. Neem in dat geval contact met ons op via support @ weldaad punt com. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een reactie van ons, in ieder geval uiterlijk binnen 5 werkdagen. Als het product echt niet aan uw verwachtingen voldoet, dient u dit binnen 14 dagen retour te sturen. Conform de de geschillenprocedure van de Thuiswinkelorganisatie zal De Weldaad het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten van de heenzending binnen 30 dagen tetrugbetalen. Zie verder klachten ern retouren.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten; wat nu?
Kies deze link om je wachtwoord op te vragen.

Wat doet De Weldaad met mijn persoonlijke informatie?
Je gegevens worden door ons bewaard en niet aan derden verstrekt. Je gegevens worden alleen gebruikt om je op de hoogte te houden van nieuwe producten en/of aanbiedingen van De Weldaad. Meer informatie hierover staat in onze rubriek privacy

Hoe zit het met de BTW?
Sinds 1 oktober 2012 is het algemene btw-tarief gewijzigd van 19% naar 21%. De tarieven van alle nieuwe producten in de webwinkel zijn inclusief 21 % BTW. Voor antieke en gebruikte producten is de margeregeling van toepassing. Bij de margeregeling wordt er 0 % BTW geheven. Beide tarieven worden op de factuur vermeld.

Hoe wordt mijn product verstuurd?
Wij versturen uw pakket met via PostNL en zenden u een bevestiging per e-mail zodra uw bestelling verzonden wordt. 

Wat gebeurt er als ik niet thuis ben als het pakket aangeboden wordt?
In dat geval zal PostNL het pakket de volgende werkdag of zaterdag nogmaals aanbieden. Wanneer het pakket voor de tweede maal niet kan worden afgeleverd, ontvangt u een kennisgeving van PostNL, waarop vermeld staat waar u het pakket af kunt halen (dichtstbijzijnde afhaalpunt of uw buren).
Op deze manier hoeft u niet speciaal voor uw pakket thuis te blijven en kunt u het toch snel in ontvangst nemen!

Wat is de levertijd na bestelling? 

Als u op werkdagen voor 15.00 uur bestelt, versturen wij uw bestelling normaal gesproken de volgende werkdag. Als u in het weekend bestelt, versturen wij uw bestelling normaal gesproken op dinsdag. Mocht een product door omstandigheden niet direct voorradig zijn, dan zullen wij u daarover per e-mail informeren.
Zodra het pakket verstuurd is, ontvangt u daar dus een e-mail over, met een Track & Trace code (niet voor het buitenland). Hiermee kunt u bij PostNL de voortgang van uw pakket volgen. Op het moment dat u de e-mail ontvangt dat het pakket verzonden is, heeft u het in principe de volgende dag in huis.
Voor het buitenland duurt het nadat het pakket verzonden is 2 - 5 werkdagen voor u het thuis heeft. 

Hoe kan ik een bepaald product vinden?
Hyperlinks leiden u direct naar de diverse categorieën. Als u het gewenste product gevonden hebt, kunt u de specificaties bekijken door op de afbeelding te klikken. Wanneer u in dit scherm nog een keer op de foto klikt, krijgt u een uitvergroting te zien van het product zodat u nog beter kunt zien of dit is wat u zoekt. Terwijl u producten bekijkt wordt een historie bijgehouden zodat u snel en eenvoudig terug kunt naar alle producten die u al bekeken hebt.

Hoe bestel ik een product?
Een product bestellen? Kies dan ‘naar winkelwagen' (bent u nog niet ingelogd of heeft u nog geen account, dan kunt u dat later alsnog regelen). Doorloop dan de volgende stappen om naar de kassa te gaan: 

1. Selecteer het land en de postcode: standaard gebruiken wij het adres dat is opgegeven bij het aanmaken van uw account. Als u de producten ergens anders wilt laten bezorgen, moet u dat hier aangeven. 

2. Selecteer de verzendmethode: het land dat u opgeeft in het verzendadres, geldt als het land waarvoor de verzendkosten van toepassing zijn. Via de knop ‘update total’ kunt u zien wat de totale kosten zullen zijn.

3. Factuuradres: het adres dat bij uw account hoort wordt gebruikt als factuuradres. Wit u dat we de factuur ergens anders heen sturen, dan moet u dat hier aangeven.

Op welke manieren kan ik betalen?
De Weldaad heeft de verwerking van alle betalingen uitbesteed aan ICEPAY.  U ontvangt van De Weldaad een orderbevestiging per email ter controle. Wanneer u gekozen heeft voor bankoverschrijving volgt spoedig daarna een email van ICEPAY met hierop alle benodigde betaalgegevens. De Weldaad  kan de betalingen bij Icepay op de voet volgen: de verwerking van ideal en creditcardbetalingen vindt direct plaats. Betaalmethodes waaruit gekozen kan worden:

 • IDEAL iDeal is een veilige betaalmogelijkheid van de Nederlandse Banken. Als je deze methode kiest word je direct naar je beveiligde online bankaccount geleid. Je betaalt op dezelfde wijze als via internetbankieren.  Makkelijk en volkomen veilig. iDEAL is beschikbaar voor consumenten die internetbankieren bij ABN AMRO, Fortis, ING, Rabobank, Friesland bank en SNS Bank. Consumenten die internetbankieren, kunnen direct gebruik maken van iDEAL. 
 • Creditcard/ mastercard Ook met uw VISA of mastercard kunt u bij ons terecht. Vooral ook erg handig voor onze klanten uit het buitenland!
 • Levering onder rembours Indien u kiest voor levering onder rembours, dan betaalt u uw bestelling op het moment van aflevering. U betaalt het aankoopbedrag vermeerderd met de eventuele transport- en rembourskosten rechtstreeks aan de chauffeur van de bezorgdienst op het moment dat u de bestelling in ontvangst neemt. U dient het bedrag contant te voldoen aan de chauffeur. In sommige gevallen is het mogelijk aan de deur te pinnen. Wanneer dit het geval is, zal dit telefonisch aan u worden meegedeeld. De kosten voor een levering onder rembours bij levering per vrachtwagen zijn op aanvraag. Indien u producten heeft besteld en deze worden onder rembours via TNT Post verstuurd, dan worden de tarieven van TNT post gehanteerd. Het is niet mogelijk om uw betaling bij één van de afhaalpunten te voldoen. Indien u ervoor kiest om uw bestelling af te halen, dient u te kiezen voor een van de overige betaalmogelijkheden.

Wat als ik me bedenk?
Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Zie verder onder het kopje 'Retouren'.

Naar boven